Máy chủ Super Micro
BASIC ADVANCED PLUS
Cấu hình máy chủ Intel Xeon Sandy Bridge Quadcore E3-1230 3.2 GHz Intel Xeon Westmere Quad Core E5-2609 2.40GHz Intel Xeon Westmere Hexa Quad Core E5-2620 2.0GHz
RAM 4 GB 4 GB 4 GB
HDD 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB
Băng thông trong nước 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps
Băng thông quốc tế 4 Mbps 4 Mbps 4 Mbps
Địa chỉ IP 1 1 1
Lưu lương truyền tải Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Thời hạn thanh toán (Tháng) 3 6 12 3 6 12 3 6 12
Đơn giá 3.500.000 2.500.000 2.100.000 3.850.000 3.550.000 3.100.000 4.850.000 4.550.000 4.150.000

 

 

Máy chủ IBM
BASIC ADVANCED PLUS
Cấu hình máy chủ Intel Xeon Sandy Bridge Quadcore E3-1230 3.2 GHz Intel Xeon Westmere Quad Core E5-2609 2.40GHz Intel Xeon Westmere Hexa Quad Core E5-2620 2.0GHz
RAM 4 GB 4 GB 4 GB
HDD 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB
Băng thông trong nước 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps
Băng thông quốc tế 4 Mbps 4 Mbps 4 Mbps
Địa chỉ IP 1 1 1
Lưu lương truyền tải Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Thời hạn thanh toán (Tháng) 3 6 12 3 6 12 3 6 12
Đơn giá 4.150.000 3.550.000 3.150.000 6.150.000 5.750.000 5.150.000 8.250.000 7.650.000 7.150.000

 

 

 

Máy chủ DELL

BASIC

ADVANCED

PLUS

Cấu hình máy chủ Intel Xeon Sandy Bridge Quadcore E3-1230 3.2 GHz Intel Xeon Westmere Quad Core E5-2609 2.40GHz Intel Xeon Westmere Hexa Quad Core E5-2620 2.0GHz
RAM 4 GB 4 GB 4 GB
HDD 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB
Băng thông trong nước 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps
Băng thông quốc tế 4 Mbps 4 Mbps 4 Mbps
Địa chỉ IP 1 1 1
Lưu lương truyền tải Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Thời hạn thanh toán (Tháng) 3 6 12 3 6 12 3 6 12
Đơn giá 3.850.000 3.350.000 3.150.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 7.850.000 7.850.000 7.850.000